Isikuandmete privaatsus

SA Tallinna Koolitervishoid töötleb isikute andmeid, sealhulgas terviseandmeid ainult ulatuses, mis on vajalik koolitervishoiuteenuse pakkumiseks. Andmeid töödeldakse kooskõlas seadusandluse ja sõlmitud lepingutega selleks, et koolides viia läbi tervishoiualaseid uuringuid ja teha tervishoiualast metoodilist tööd.

Isikuandmete töötlemine

  1. Koolitervishoiuteenuse pakkumisel töötleme patsiendi isikuandmeid haiguse või vigastuse diagnoosimiseks ja immuniseerimise läbiviimiseks. Patsiendi esindaja isikuandmeid töötleme ulatuses, mis on vajalik teenuse pakkumisel vajaminevate nõusolekute saamiseks või lapse tervisest teavitamisel. Patsiendi isikuandmeid töödeldakse koolitervishoiuteenuse kvaliteedi tagamiseks vastutavate isikute poolt.
  2. Terviseandmete väljastamise avalduse esitamisel töötleme patsiendi ja vajadusel avalduse esitaja (kui soovitakse andmeid teise isiku kohta; vajalik seadusliku aluse või volikirja olemasolu) isikuandmeid soovitud dokumentide väljastamiseks.
  3. Teabenõuet, kaebust või selgitustaotlust esitades töötleme isikuandmeid asjaolude väljaselgitamiseks ja kirjale vastamiseks.
  4. Tööle kandideerides kogume Teie endi poolt CV-s või motivatsioonikirjas edastatud andmeid. Täiendavalt kogume kandideerija kohta infot ka avalikest allikatest.

SA Tallinna Koolitervishoid rakendab kõiki ettevaatusabinõusid patsiendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Andmete edastamine

Terviseandmeid sisaldavaid dokumente saadame adressaatidele tähitud postiga või krüpteeritult e-posti teel. Tervise Infosüsteemi edastame andmeid turvalise andmevahetuskeskkonna X-tee kaudu.

Andmete säilitamine

Isikuandmete töötlemise reeglid ja rakendatavad turvameetmed on kirjas Tallinna Koolitervishoiu infosüsteemi põhimääruses. Dokumentidele säilitustähtaja kehtestamisel lähtutakse kehtivast seadusandlusest. Pärast patsiendi koolist lahkumist säilitatakse Tallinna Koolitervishoiu infosüsteemis andmeid 5 aastat. EKTISes salvestatakse andmed pärast patsiendi koolist lahkumist digiarhiivi ja infosüsteemi aktiivses osas andmed enam ei kajastu. Pärast andmete säilitustähtaja möödumist andmed hävitatakse või kustutatakse vastavalt Isikuandmetekaitse seaduses ettenähtud korrale.

Õiguste kaitse ja kontaktandmed

Igaühel on õigus tutvuda tema kohta kogutud isikuandmetega ning teada saada, millises ulatuses ja eesmärgil on teda puudutavaid isikuandmeid töödeldud. Taotluse saab esitada SA Tallinna Koolitervihoid esinduses või digitaalselt allkirjastatuna aadressile ektis[att]kth.ee

Kõigis küsimustes, mis on seotud isikuandmete töötlemisega, võib pöörduda SA Tallinna Koolitervishoid andmekaitsespetsialisti poole telefonil 6414 221 või e-posti aadressil heli.jaago[att]kth.ee.

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks enam seaduslikku alust, võite nõuda nende andmete kasutamise lõpetamist või kustutamist. Täidame Teie esitatud nõude andmete parandamiseks, kasutamise lõpetamiseks või kustutamiseks, kui see on põhjendatud.

Juhul kui Te leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite pöörduda kaebusega Tallinna Koolitervishoiu andmekaitsespetsialisti või Andmekaitse Inspektsiooni poole (Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-posti aadress info[att]aki.ee).

SA Tallinna Koolitervishoid teeb kõik selleks, et kaitsta Teie isikuandmeid. Isikuandmete kaitseks oleme rakendanud turvameetmeid, et kaitsta neid tahtmatu ja volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest.

Terviseandmete väljastamine Tallinna Koolitervishoiu infosüsteemist